Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii

Koordynator Oddziału: lek .med. Magdalena Jarosz

Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich: piel. specjalista Małgorzata Sztubińska


Szpital dysponuje 5-cio łóżkowym oddziałem intensywnej terapii, wyposażonym w wysokospecja-listyczny sprzęt medyczny.
Do oddziału trafiają pacjenci w ciężkim stanie zagrożenia życia wymagający ciągłego wspomagania i monitorowania funkcji życiowych i całodobowej obserwacji.
Zespół pracujący w oddziale to personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, dbający o komfort pacjentów.
W strukturze bloku operacyjnego szpitala funkcjonują 2 sale operacyjne i 4-ro łóżkowa sala wybudzeń , oraz sala cięć cesarskich, na których wykonywane są wszystkie możliwe rodzaje znieczuleń ( w tym bezpłatne znieczulenia porodów).
Anestezjolodzy wykonują również znieczulenia do zabiegów kolonoskopii i gastroskopii w pracowni endoskopii, do tomografii komputerowej w pracowni radiologii, do kardiowersji elektrycznej w sali intensywnej opieki kardiologicznej oddziału wewnętrznego, w sali resuscytacji izby przyjęć.
Personel oddziału anestezjologii i intensywnej terapii szczególnie dba o wyeliminowanie bólu podczas hospitalizacji u wszystkich pacjentów placówki, zgodnie z dewizą Certyfikatu Szpital bez Bólu, którym Polskie Towarzystwo Badania Bólu uhonorowało Nasz Szpital w 2013 r.

Telefony kontaktowe:

Koordynator 23 691 99 69
Pokój lekarski 23 691 99 18
Konsola pielęgniarska 23 691 99 35

Galeria